postal address
Level 43 & 44 Champion Tower 3 Garden Road
Central
Hong Kong
info@gaffer.com.hk
www.gaffer.com.hk
2018
2018-04-01 ART CENTRAL HONG KONG 2018 RED GATE GALLERY BEIJING
Guan Wei LXF su xinping chen linggang chen linggang jian weitao chen linggang li jinguo li jinguo jian weitao